راهبرد پردازش متین

وقتی کاری را به تیم راهبرد پردازش می سپارید می دانید که دیگر نیازی به یادآوری و پیگیری نیست. عالی هستند.